Chuanxia Zheng, Tung-Long Vuong, Jianfei Cai, Dinh Phung (NeurIPS 2022)
Dat Nguyen*, Phong Tran*, Tan Dinh, Cuong Pham, Anh Tran (NeurIPS 2022)
Anh Tong, Thanh Nguyen-Tang, Toan Tran, Jaesik Choi (NeurIPS 2022)
Phan Viet Hoang, Ngoc Tran Ngo Quang, Trung Le, Toan Tran, Nhat Ho, Dinh Phung (NeurIPS 2022)
Tuan-Anh Vu, Duc Thanh Nguyen, Binh-Son Hua, Quang-Hieu Pham, Sai-Kit Yeung (ECCV 2022)
Hong-Wing Pang, Yingshu Chen, Phuoc-Hieu Le, Binh-Son Hua, Duc Thanh Nguyen, Sai-Kit Yeung (ECCV 2022)
Tan M. Dinh*, Rang Nguyen, Binh-Son Hua (ECCV 2022)
Khoi D. Nguyen, Quoc-Huy Tran, Khoi Nguyen, Binh-Son Hua, Rang Nguyen (ECCV 2022)
Thanh Van Nguyen*; Chau Hai Pham; Khoi Nguyen; Minh Hoai (ECCV 2022)
Linh The Nguyen and Dat Quoc Nguyen (Workshop On Transcript Understanding 2022)
Natural Language Processing

Disfluency Detection for Vietnamese

Mai Hoang Dao, Thinh Hung Truong, Dat Quoc Nguyen (WNUT 2022)