Nghia Ngo Trung, Duy Phung, Thien Huu Nguyen (ACL 2021 - to appear)
Hieu Minh Tran*, Duy Phung*, Thien Huu Nguyen (ACL 2021 - to appear)
Bach Tran, Anh Nguyen-Duc, Linh Ngo, Khoat Than (IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering - 2021)
Ethan Zhao, Dinh Phung, Viet Huynh, Yuan Jin, Lan Du, Wray Buntine (IJCAI 2021 - to appear)
Thinh Hung Truong, Mai Hoang Dao, Dat Quoc Nguyen (NAACL 2021)
Nguyen Xuan Bac, Duc Toan Bui, Chi Nhan Duong, Tien D. Bui and Khoa Luu (CVPR 2021 - to appear)
Kha Gia Quach, Pha Nguyen, Huu Le, Thanh-Dat Truong, Chi Nhan Duong, Minh-Triet Tran, Khoa Luu (CVPR 2021 - to appear)
Chuong Huynh, Anh Tran, Khoa Luu, Minh Hoai (CVPR 2021)
Phong Tran, Anh Tran, Quynh Phung, Minh Hoai (CVPR 2021)
Viresh Ranjan, Udbhav Sharma, Thu Nguyen, Minh Hoai (CVPR 2021 - to appear)
Nguyen Nguyen, Thu Nguyen, Vinh Tran, Triet Tran, Thanh Ngo, Thien Nguyen, Minh Hoai (CVPR 2021 - to appear)
Duong Minh Le, Thien Huu Nguyen (EACL 2021 - to appear)
Anh Tong , Toan Tran , Hung Bui , Jaesik Choi (AAAI 2021)
Khai Nguyen, Nhat Ho, Tung Pham, Hung Bui (ICLR 2021)